fbpx

ASPIR - Angajarea studenților prin parteneriate inovative regionale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe.

Cod apel: POCU/626/6/13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiect: ASPIR -  Angajarea Studenților prin Parteneriate Inovative Regionale

Contract de finanțare nr. POCU/626/6/13/ 130351

Beneficiar: CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T & CO

Partener: FUNDAŢIA “ALĂTURI DE VOI” ROMÂNIA

PREZENTARE PROIECT:

Proiectul ASPIR - Angajarea Studenților prin Parteneriate Inovative Regionale este implementat de către Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația ”Alături de Voi” România, fiind cofinanțat din Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Implementarea se realizează în perioada: 24.09.2020 – 23.09.2022 în Regiunea Nord-Est: Municipiul lași, iar grupul țintă este selectat din mediul urban și rural din regiunea Nord-Est.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.745.593,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 4.033.754,20 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 711,838.97 lei.

SCOP:

Creșterea șanselor de găsi un loc de munca pentru un număr de 282 studenți din cadrul facultăților cu profil socio-uman, respectiv Psihologie si Asistenta Sociala din regiunea Nord-Est , în urma participării la activități integrate: pregătire practică, consiliere și orientare în carieră, inovare socială, prin parteneriat social cu angajatorii de pe piața muncii.  Prin intermediul asigurării condițiilor necesare participării studenților la stagii de practica, precum si consiliere pentru cariera, stagii efective de practica la potențiali angajatori/instituții/firme cu renume, învățare la un loc de munca in domeniul studiilor, vizite de studii, studenții își vor însuși competentele de munca si experiența necesare unei tranziții facile de la educație la piața muncii. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor specifice si la realizarea indicatorilor din cadrul Axei prioritare 6–Educație și competente.

OBIECTIV GENERAL:

Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă, urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

Pe parcursul celor 24 de luni de implementare, septembrie 2020 – septembrie 2022, proiectul va contribui la creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă, ca urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

OBIECTIVE SPECIFICE:

  1. Facilitarea inserției pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare printr-o rata crescută de participare a studenților la programele (ex. stagii de practică, internship-uri etc.) si formarea de competente practice necesare ocupării unui loc de munca la potențialii angajatori, pentru 282 studenți.
  2. Dezvoltarea de competente profesionale și transversale necesare pe piața muncii, si/sau pentru categoriile sociale, inclusiv cele dezavantajate determinate de mediul de proveniența, rural/urban, de etnie si cu dizabilități, prin participarea studenților la programele (ex. stagii de practică, internship-uri etc.) pentru inserția pe piața muncii a 282 de studenți, dintre care 105 se vor angaja.
  3. Dezvoltarea parteneriatelor cu potențialii angajatori: instituții publice si private, firme, ong-uri, punerea in contact a studenților cu potențialii angajatori, funcționari publici, oameni de afaceri si personalități din diferite domenii. Dezvoltarea de noi parteneriate între Universități, partenerii de practică si potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți ce vor duce la îmbunătățirea procesului educațional și facilitării accesului pe piața muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată, între toate cele trei părți implicate, respectiv studenți, universitate si angajatori.
TOP